آسیای غربی
آسیای غربی

در سرزمین پرشیا (ایران) بیش از هفت قرن پیش، آثار ارزش